Hlamstad castle and the ship Najaden
Najaden
Tidigare låg två segelskepp vid kajen vid Halmstad slott. Det mindre fartyget Tre Hjärtan och det större skeppet Najaden. Det senare, som är en av världens minsta fullriggare, var en symbol för Halmstad under många decennier.  Hon såldes 2014 till Norge och ligger inte längre förtöjd framför slottet, till många halmstadsbors sorg. Lillasyster Tre Hjärtan ligger dock fortfarande kvar och förgyller sceneriet vid Nissan.
/
Formerly two sailboats lay at the quay by Halmstad Castle. The smaller vessel Three Hearts and the larger ship Najaden. The latter, one of the world's smallest fullriggers, was a symbol for Halmstad for many decades. She was sold to Norway in 2014 and is no longer moored in front of the castle, to the many of the Halmstad citizens' sorrow. Her little sisterThree Hearts, however, still remain and enhances the scenery at Nissan.
View over Stockholm

Stockholm

Sveriges huvudstad är verkligen en stad av idel vatten. Bilden är målad som staden tar sig ut under försommaren betraktad inåt landet mot sydväst från Kaknästornet. Tornet ligger öster om centrala Stockholm på Ladugårdsgärdet. Närmast i bild till höger ligger Diplomatstaden med de flesta av de utländska ambassaderna och till höger ses Nordiska museet. Mitt i bild ligger det fyrkantiga Kungliga Slottet och Riksdagshuset.

/

Sweden's capital is truly a city of sheer water. The picture is painted as the city appears during the early summer, viewed inland towards the southwest from the Kaknäs tower. The tower is located east of central Stockholm on Ladugårdsgärdet. Closest to the right in the picture lies the Diplomat city with most of the foreign embassies and to the right, you see the Nordic Museum. In the middle of the picture lies the angular Royal Palace and the Parliament House.

Mar Mattai Monastery

Mar Mattai

Det syrisk-ortodoxa klostret Mar Mattai, döpt efter dess grundare Sankt Matteus, ligger ungefär 20 km nordost om staden Mosul i den norra delen av Irak. Det grundades år 363 v.t.  och är därmed ett av världens äldsta existerande kristna kloster. Det är beläget uppe på berget Alfaf (ibland kallat Maqlub). Klostret är en viktig plats för Iraks kristna och är känt för sitt stora bibliotek med en av de största samlingarna av syrisk-kristna skrifter.

/

The Syrian Orthodox Monastery Mar Mattai, named after its founder Saint Matthew, is located about 20 km northeast of the city of Mosul in northern Iraq. It was founded in 363 BC and thus it is one of the world's oldest existing Christian monasteries. It is located on mount Alfaf (sometimes called Maqlub). The monastery is an important place for Iraqi Christians and is famous for its large library with one of the largest collections of Syrian-Christian writings.

Assyrian women baking in a tannur oven
Tannur

En tannur är en traditionell ugn som är vanlig i hela Centralasien, den kallas också tandoor eller tanuur. Den byggs av lera som formas så att den liknar en stor kruka. Man gräddar bröd genom att sätta fast degkakor på väggarna inne i ugnen efter att ha eldat i den tills man får en bra glödbädd. Kvinnorna på bilden har på sig traditionella assyriska huvudbonader. I bakgrunden syns olivträd som det finns gott om kring Mosul i Irak.

/

A tannur is a traditional oven that is common throughout Central Asia, it is also called tandoor or tanuur. It is built of clay that is shaped to resemble a large pot. You bake bread by sticking dough cakes on the walls inside the oven after burning wood in it until you get a good bed of embers. The women in the picture are wearing traditional Assyrian headgear. In the background you can see olive trees, of which there is plenty around Mosul in Iraq.

Shanasheel oriel windows

Shanasheel

Byggnader med  den här typen av träbalkonger eller burspråk är vanliga i Irak, de kallas shanasheel eller mashrabiya. Särskilt känt för sina vackra träburspråk är Basra i södra Irak som till och med kallas för ”shanasheelstaden”. De här konstruktionerna tjänar dels till att kyla rummen innanför och dels genom att vara en plats att betrakta gatulivet utanför utan att själv bli sedd.

/

Buildings with this kind of wooden balconies or oriel windows are common in Iraq, they are called shanasheel or mashrabiya. Particularly renowned for its beautiful wooden oriel windows is Basra in southern Iraq, which is even called the "shanasheel city". These structures serve partly to cool the rooms inside and partly by being a place to watch the street life outside without being seen yourself.

Chukar hen with chicks

Berghöna med ungar/Chukar with chicks

Berghönan (Alectoris chukar) är Iraks nationalfågel. Den finns naturligt i ett brett band från östra Medelhavet till Mongoliet men har även planterats in på de amerikanska kontinenterna och på Nya Zeeland. På många språk kallas den för Chukar. Den lever främst i torra områden. Berghönan ropar ljudligt, mest i gryning och skymning, och det är från sitt rop som den fått namnet Chukar. 

/

The Chukar (Alectoris chukar) is Iraq's national bird. It is naturally found in a wide band from the eastern Mediterranean to Mongolia but has also been introduced on the American continents and in New Zealand. In many languages, it is called Chukar. It lives mainly in dry areas. The Chukar cries out loudly, mostly at dawn and dusk, and it is from its cry that it got its name.

Women of the Al-Ahwar: The Mesopotamian Marshes in Iraq

Al-Ahwar

De Mesopotamiska träskmarkerna är ett enormt våtmarksområde som ligger nordväst om staden Basra i södra Irak. Området upptogs som världsarv av Unesco 2016. Träskmarkerna som bildas av de två floderna Eufrat och Tigris är ett mycket viktigt område för bl.a. fåglar. Inte minst är träskmarkerna hem åt folkgruppen Ma’dan (träskaraberna). Hos denna folkgrupp hör det till kvinnornas uppgifter att skörda vass till olika ändamål, bl.a. husbyggen och djurfoder.

/

The Mesopotamian marshes are an enormous wetland area located northwest of the city of Basra, in southern Iraq. The area was listed as a World Heritage Site by Unesco in 2016. The marshlands formed by the two rivers Euphrates and Tigris are a very important area for, among other things, birds. Not least, the marshes are home to the ethnic group Ma'dan (the marsh arabs). Among these people it is the task of the women to harvest reeds for different purposes, including house building and animal feed.

Market in Mosul

Marknad i Mosul/Market in Mosul

Motivet är taget från en känd marknad i Mosul, det sägs att den är så stor att det kan ta så mycket som två hela dagar att se hela marknaden. Innan Islamiska Staten (IS) ockuperade Mosul var det här en av stadens viktiga knutpunkter för den vardagliga handeln. Mannen med den stora metallkannan till vänster i bild säljer en slags lakritsdryck som är populär i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika.

/

The motif is taken from a famous Mosul market, it is said to be so big that it can take as much as two full days to see the entire market. Before the Islamic State (IS), occupied Mosul this place was one of the city's main hubs for everyday trade. The man with the big metal jug on the left sells a kind of cool liquorice drink that is popular in much of the Middle East and North Africa.

Other works:

Back to Top